Aktualności Aktualności

Powrót

szkody łowieckie

szkody łowieckie

INFORMACJA
PROCEDURA ZGŁASZANIA SZKÓD WYRZĄDZONYCH PRZEZ NIEKTÓRE ZWIERZĘTA ŁOWNE W UPRAWACH I PŁODACH ROLNYCH

Od dnia 01.04.2018 r. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw (D.U. 2018.651) obowiązuje następujący system zgłaszania i szacowania szkód łowieckich:
1. Właściciel albo posiadacz gruntów rolnych składa zgłoszenie szkody poprzez wniosek o szacowanie do organu wykonawczego gminy (wójta, burmistrza, prezydenta miasta) właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkody (podstawa prawna: art. 46 ust. 3 ustawy Prawo łowieckie).
2. Wniosek o szacowanie szkody powinien zawierać:
 -  imię i nazwisko albo nazwę, adres miejsca zamieszkania albo adres i siedzibę oraz numer telefonu właściciela albo posiadacza gruntów rolnych:
 - wskazanie miejsca występowania szkody;
 - wskazanie rodzaju uszkodzonej uprawy lub płodu rolnego (podstawa prawna: art. 46 ust. 4 ustawy Prawo łowieckie).
3. Wniosek należy złożyć w terminie umożliwiającym dokonanie szacowania szkody (podstawa prawna: art. 46 ust. 5 ustawy Prawo łowieckie).
4. Procedurę odwoławczą określa art. 46 d, e ustawy Prawo łowieckie.

Materiały do pobrania


Nadleśnictwa i inne

 

Mapa lasów

Mapa lasów

 

Sprzedaż

Sprzedaż

 

Polecamy Polecamy