Pomniki przyrody

Pomnikami przyrody mogą być pojedyncze lub grupowe okazy przyrody żywej i nieożywionej o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej. Wyróżniają się one indywidualnymi cechami, odznaczającymi je wśród innych tworów, np. wiek lub wielkie rozmiary dla drzew i krzewów czy niezwykłość formy lub pochodzenia dla pomników przyrody nieożywionej.

Na terenie naszego nadleśnictwa występują następujące pomniki przyrody: (do pobrania załącznik nr 1)


 Cis Taxaceae

Wyjątkiem na skalę europejską w Nadleśnictwie Wipsowo są cisy odnawiające się naturalnie. Stanowią one powierzchniowy pomnik przyrody. Ta lokalna populacja cisa sukcesywnie zajmuje coraz większą powierzchnię, charakteryzując się przy tym dużą liczebnością. Cisy w naszym nadleśnictwie objęte są stałym monitoringiem. Kondycja życiowa populacji cisa na opisanych stanowiskach oceniana jest na dobrą. Średnia liczba egzemplarzy o pierśnicy równej i większej od 0,5 cm w przeliczeniu na 100 metrów kwadratowych wynosi 6,8, a w najmłodszej generacji (osobniki które nie osiągnęły pierśnicy 0,5cm) – 13,3 na 100 metrów kwadratowych.