Wydawca treści Wydawca treści

Polskie lasy

Polska jest w europejskiej czołówce, jeśli chodzi o powierzchnię lasów. Zajmują one 29,2 proc. terytorium kraju, rosną na obszarze 9,1 mln ha. Zdecydowana większość to lasy państwowe, z czego prawie 7,6 mln ha zarządzane jest przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe.

W Polsce lasów wciąż przybywa. Lesistość kraju zwiększyła się z 21 proc. w roku 1945 do 29,2 proc. obecnie. Od roku 1995 do 2011 powierzchnia lasów zwiększyła się o 388 tys. ha. Podstawą prac zalesieniowych jest „Krajowy program zwiększania lesistości", zakładający wzrost lesistości do 30 proc. w 2020 r. i do 33 proc. w 2050 r. Lasy Polski są bogate w rośliny, zwierzęta i grzyby. Żyje w nich 65 proc. ogółu gatunków zwierząt.

Lasy rosną w naszym kraju na glebach najsłabszych, głównie z powodu rozwoju rolnictwa w poprzednich wiekach. Wpływa to na rozmieszczenie typów siedliskowych lasu w Polsce. Ponad 55 proc. powierzchni lasów zajmują bory. Na pozostałych obszarach występują siedliska lasowe, głównie mieszane. Ich niewielką część stanowią olsy i łęgi – niewiele ponad 3 proc.

W latach 1945-2011 powierzchnia drzewostanów liściastych na terenach PGL LP wzrosła z 13 do ponad 28,2 proc.

Na terenach nizinnych i wyżynnych najczęściej występuje sosna. Rośnie ona na 64,3 proc. powierzchni leśnej w PGL LP oraz na 57,7 proc. lasów prywatnych i gminnych. W górach przeważa świerk (zachód) oraz świerk z bukiem (wschód). Dominacja sosny wynika ze sposobu prowadzenia gospodarki leśnej w przeszłości. Kiedyś monokultury (uprawy jednego gatunku) były odpowiedzią na duże zapotrzebowanie przemysłu na drewno. Takie lasy okazały się jednak mało odporne na czynniki klimatyczne. Łatwo padały również ofiarą ekspansji szkodników.

W polskich lasach systematycznie zwiększa się udział innych gatunków, głównie liściastych. Leśnicy odeszli od monokultur – dostosowują skład gatunkowy drzewostanu do naturalnego dla danego terenu. Dzięki temu w latach 1945-2011 powierzchnia drzewostanów liściastych na terenach PGL LP wzrosła z 13 do ponad 28,2 proc. Coraz częściej występują dęby, jesiony, klony, jawory, wiązy, a także brzozy, buki, olchy, topole, graby, osiki, lipy i wierzby.

W naszych lasach najczęściej występują drzewostany w wieku od 40 do 80 lat. Przeciętny wiek lasu wynosi 60 lat. Coraz więcej jest drzew dużych, liczących ponad 80 lat. Od końca II wojny światowej ich powierzchnia wzrosła z 0,9 mln ha do prawie 1,85 mln ha.

Raporty o stanie lasów w Polsce


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

LASY BEZPIECZNE

LASY BEZPIECZNE

 

 

                24 lipca b.r. Nadleśnictwo Wipsowo zakończyło realizację  rozpoznania saperskiego i oczyszczenia z niewybuchów i niewypałów ponad 165 ha lasu w leśnictwie Tumiany. Teren ten był wielokrotnie wykorzystywany w trakcie wojen światowych. Podczas I Wojny Światowej toczyły się walki XVII Korpusu Armii I Rezerwowego Korpusu z rosyjskim VI Korpusem stanowiącym skrzydła Armii Narew. Natomiast podczas II Wojny Światowej znajdowały się magazyny amunicji armii niemieckiej.

W ciągu dwóch lat kilkudziesięciu saperów usunęło 22858 przedmiotów niebezpiecznych - pocisków artyleryjskich, amunicji artyleryjskiej i karabinowej, min przeciwpancernych i przeciwpiechotnych,  granatów moździeżowych, zapalników i wielu wielu innych materiałów oraz niepoliczalną ilość odłamków.  Część z nich została zdetonowana przez saperów w nadleśnictwie natomiast pozostałe zabrane przez patrole rozminowania Wojska Polskiego.

                Warto podkreślić, że podczas oczyszczania saperskiego natrafiono na „ skarby" archeologiczne takie jak średniowieczny kord, cztery średniowieczne topory, oraz naszyjnik  brązowy z okresu brązu/wczesnej epoki żelaza. Wszystkie skarby zostaną poddane jeszcze przez archeologów szczegółowej analizie oraz konserwacji następnie zostaną one przekazane muzeum.

                Przypominamy, iż w razie znalezienia na terenie lasów jakiegokolwiek materiału niebezpiecznego ( amunicji, granatów, bomb, pocisków i innych) należy niezwłocznie powiadomić  Nadleśnictwo lub Komisariat Policji. 

Projekt "Rekultywacja na cele przyrodnicze terenów zdegradowanych, popoligonowych i powojskowych zarządzanych przez PGL LP" jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.