Wydawca treści Wydawca treści

Polskie lasy

Polska jest w europejskiej czołówce, jeśli chodzi o powierzchnię lasów. Zajmują one 29,2 proc. terytorium kraju, rosną na obszarze 9,1 mln ha. Zdecydowana większość to lasy państwowe, z czego prawie 7,6 mln ha zarządzane jest przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe.

W Polsce lasów wciąż przybywa. Lesistość kraju zwiększyła się z 21 proc. w roku 1945 do 29,2 proc. obecnie. Od roku 1995 do 2011 powierzchnia lasów zwiększyła się o 388 tys. ha. Podstawą prac zalesieniowych jest „Krajowy program zwiększania lesistości", zakładający wzrost lesistości do 30 proc. w 2020 r. i do 33 proc. w 2050 r. Lasy Polski są bogate w rośliny, zwierzęta i grzyby. Żyje w nich 65 proc. ogółu gatunków zwierząt.

Lasy rosną w naszym kraju na glebach najsłabszych, głównie z powodu rozwoju rolnictwa w poprzednich wiekach. Wpływa to na rozmieszczenie typów siedliskowych lasu w Polsce. Ponad 55 proc. powierzchni lasów zajmują bory. Na pozostałych obszarach występują siedliska lasowe, głównie mieszane. Ich niewielką część stanowią olsy i łęgi – niewiele ponad 3 proc.

W latach 1945-2011 powierzchnia drzewostanów liściastych na terenach PGL LP wzrosła z 13 do ponad 28,2 proc.

Na terenach nizinnych i wyżynnych najczęściej występuje sosna. Rośnie ona na 64,3 proc. powierzchni leśnej w PGL LP oraz na 57,7 proc. lasów prywatnych i gminnych. W górach przeważa świerk (zachód) oraz świerk z bukiem (wschód). Dominacja sosny wynika ze sposobu prowadzenia gospodarki leśnej w przeszłości. Kiedyś monokultury (uprawy jednego gatunku) były odpowiedzią na duże zapotrzebowanie przemysłu na drewno. Takie lasy okazały się jednak mało odporne na czynniki klimatyczne. Łatwo padały również ofiarą ekspansji szkodników.

W polskich lasach systematycznie zwiększa się udział innych gatunków, głównie liściastych. Leśnicy odeszli od monokultur – dostosowują skład gatunkowy drzewostanu do naturalnego dla danego terenu. Dzięki temu w latach 1945-2011 powierzchnia drzewostanów liściastych na terenach PGL LP wzrosła z 13 do ponad 28,2 proc. Coraz częściej występują dęby, jesiony, klony, jawory, wiązy, a także brzozy, buki, olchy, topole, graby, osiki, lipy i wierzby.

W naszych lasach najczęściej występują drzewostany w wieku od 40 do 80 lat. Przeciętny wiek lasu wynosi 60 lat. Coraz więcej jest drzew dużych, liczących ponad 80 lat. Od końca II wojny światowej ich powierzchnia wzrosła z 0,9 mln ha do prawie 1,85 mln ha.

Raporty o stanie lasów w Polsce


Polecane artykuły Polecane artykuły

Powrót

Zasoby leśne

Zasoby leśne

Zasięg terytorialny Nadleśnictwa Wipsowo wynosi 728,86 km2. Powierzchnia ogólna Nadleśnictwa, w dniu 01 stycznia 2013 roku, wynosi 22.094,05 ha, w tym grunty leśne 20.179,62 ha, grunty związane z gospodarką leśną 563,46 ha. Uwzględniając powierzchnię lasów niepaństwowych lesistość w zasięgu administracyjnym nadleśnictwa wynosi 29,6%. Średni wiek drzewostanów wynosi 53 lata.

Typ siedliskowy lasu

Siedliska lasowe na terenie Nadleśnictwa Wipsowo stanowią 73,8% całego udziału, dominującym typem siedliska jest Lśw. Siedliska borowe stanowią 21,6%.

Udział miąższościowy gatunków panujących 

Głównymi gatunkami drzew na terenie nadleśnictwa są gatunki iglaste, z dominującym udziałem sosny, modrzewia i świerka. Coraz większy udział zaczynają stanowić gatunki drzew liściastych, szczególnie gatunki takie jak: brzoza, dąb, olsza. 

Produkcyjność gatunków lasotwórczych

Klimat pojezierny przejściowy z zauważalnym wpływem klimatu kontynentalnego sprawia, iż na terenie naszego nadleśnictwa gatunki drzew iglastych charakteryzują się dużym przyrostem miąższości oraz wysoką jakością hodowlaną. Dominującym gatunkiem jest świerk, sosna i modrzew. Wśród gatunków liściastych największym przyrostem odznaczają się gatunki drzew szybko rosnących (brzoza, topola) oraz grab.

Udział drzewostanów w klasach wieku

Średni wiek drzewostanów w Nadleśnictwie Wipsowo wynosi 53 lata. W lasach nadleśnictwa Wipsowo zauważalny jest korzystny trend zrównywania się udziału poszczególnych klas wieku. Na uwagę zasługuje również zwiększanie się powierzchni lasów w najstarszej klasie wieku (+160 lat).