Wydawca treści Wydawca treści

Polskie lasy

Polska jest w europejskiej czołówce, jeśli chodzi o powierzchnię lasów. Zajmują one 29,2 proc. terytorium kraju, rosną na obszarze 9,1 mln ha. Zdecydowana większość to lasy państwowe, z czego prawie 7,6 mln ha zarządzane jest przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe.

W Polsce lasów wciąż przybywa. Lesistość kraju zwiększyła się z 21 proc. w roku 1945 do 29,2 proc. obecnie. Od roku 1995 do 2011 powierzchnia lasów zwiększyła się o 388 tys. ha. Podstawą prac zalesieniowych jest „Krajowy program zwiększania lesistości", zakładający wzrost lesistości do 30 proc. w 2020 r. i do 33 proc. w 2050 r. Lasy Polski są bogate w rośliny, zwierzęta i grzyby. Żyje w nich 65 proc. ogółu gatunków zwierząt.

Lasy rosną w naszym kraju na glebach najsłabszych, głównie z powodu rozwoju rolnictwa w poprzednich wiekach. Wpływa to na rozmieszczenie typów siedliskowych lasu w Polsce. Ponad 55 proc. powierzchni lasów zajmują bory. Na pozostałych obszarach występują siedliska lasowe, głównie mieszane. Ich niewielką część stanowią olsy i łęgi – niewiele ponad 3 proc.

W latach 1945-2011 powierzchnia drzewostanów liściastych na terenach PGL LP wzrosła z 13 do ponad 28,2 proc.

Na terenach nizinnych i wyżynnych najczęściej występuje sosna. Rośnie ona na 64,3 proc. powierzchni leśnej w PGL LP oraz na 57,7 proc. lasów prywatnych i gminnych. W górach przeważa świerk (zachód) oraz świerk z bukiem (wschód). Dominacja sosny wynika ze sposobu prowadzenia gospodarki leśnej w przeszłości. Kiedyś monokultury (uprawy jednego gatunku) były odpowiedzią na duże zapotrzebowanie przemysłu na drewno. Takie lasy okazały się jednak mało odporne na czynniki klimatyczne. Łatwo padały również ofiarą ekspansji szkodników.

W polskich lasach systematycznie zwiększa się udział innych gatunków, głównie liściastych. Leśnicy odeszli od monokultur – dostosowują skład gatunkowy drzewostanu do naturalnego dla danego terenu. Dzięki temu w latach 1945-2011 powierzchnia drzewostanów liściastych na terenach PGL LP wzrosła z 13 do ponad 28,2 proc. Coraz częściej występują dęby, jesiony, klony, jawory, wiązy, a także brzozy, buki, olchy, topole, graby, osiki, lipy i wierzby.

W naszych lasach najczęściej występują drzewostany w wieku od 40 do 80 lat. Przeciętny wiek lasu wynosi 60 lat. Coraz więcej jest drzew dużych, liczących ponad 80 lat. Od końca II wojny światowej ich powierzchnia wzrosła z 0,9 mln ha do prawie 1,85 mln ha.

Raporty o stanie lasów w Polsce


Polecane artykuły Polecane artykuły

Powrót

Lasy Nadleśnictwa

Lasy Nadleśnictwa

Obszar Nadleśnictwa Wipsowo, wykazuje bardzo urozmaicony charakter właściwy terenom morenowym z dużą ilością jezior oraz malowniczo prezentującymi się wzniesieniami.

Ukształtowanie terenu
Geologicznie teren Nadleśnictwa został ukształtowany w wyniku ostatniego zlodowacenia bałtyckiego. Charakteryzuje się typową rzeźbą młodoglacjalną reprezentowaną przez pagórki moreny czołowej i dennej, pola sandrowe i liczne pola po martwym lodzie wypełnione obecnie wodami jezior. Wzniesienia wahają się w granicach od 101 do 220 m n.p.m., przeważają tereny lekko sfalowane.
Nadleśnictwo Wipsowo charakteryzuje się dużą ilością jezior oraz malowniczymi wzniesieniami
 
Klimat naszych lasów
Klimat tego obszaru można scharakteryzować jako pojezierny z cechami przejściowymi pomiędzy klimatem kontynentalnym a klimatem morskim dość zmiennym, w poszczególnych latach występują znaczne wahania amplitud temperatur i opadów w tych samych miesiącach. Często występują ekstremalne zjawiska pogodowe.
 
Fauna i flora lasów
Na terenie naszego nadleśnictwa występuje wiele chronionych gatunków roślin i zwierząt. Do najciekawszych przedstawicieli fauny możemy zaliczyć: cisa będącego najstarszym osobnikiem płci żeńskiej (wiek szacowany na ok. 400 lat) czy chamedafne północną niezwykle rzadką roślinę w naszym kraju będącą reliktem polodowcowym. Spośród chronionych zwierząt na naszym terenie możemy spotkać: żółwia błotnego, żmiję zygzakowatą, orlika krzykliwego, rybołowa, bielika, trzmielojada, puchacza, sowę uszatą, bociana czarnego, bobra europejskiego.   
 
Ochrona przyrody w lasach
Zachowanie, ochrona i odpowiednie wzbogacenie leśnej różnorodności biologicznej w nadleśnictwie odbywa się poprzez tworzenie obszarów objętych prawną ochroną przyrody, wyróżniamy tu lasy ochronne
Na terenie nadleśnictwa występują również obszary chronionego krajobrazu (11542,34 ha), obszary „Natura 2000" (15,28 ha) oraz rezerwaty przyrody (21,82 ha)
 
Podział naszych lasów
 Lasy nadleśnictwa podzielone są na 3 obręby leśne oraz 15 leśnictw:
Obręb leśny Purda Leśna – leśnictwa: Kobułty, Leszno, Bartołty, Cisy, Nerwik
Obręb leśny Sadłowo – leśnictwa: Tumiany, Kekity, Zagajnik, Radostowo, Sadłowo
Obręb leśny Wipsowo – leśnictwa: Wipsur, Lamkowo, Maruny, Ramsowo, Zalesie