Wydawca treści Wydawca treści

ORGANIZACJA NADLEŚNICTWA

Nadleśnictwo jest podstawową, samodzielną jednostką organizacyjną Lasów Państwowych działającą na podstawie ustawy o lasach. Podlega Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, która prowadzi nadzór i koordynuje działania na swoim terenie. Nadleśnictwa dzielą się na leśnictwa.

Nadleśniczy jednoosobowo kieruje nadleśnictwem, ponosi za nie odpowiedzialność i reprezentuje je na zewnątrz.

Zastępca Nadleśniczego odpowiada za całokształt strefy produkcyjnej w nadleśnictwie, kieruje Działem Gospodarki Leśnej i pracą leśniczych.

Dział Gospodarki Leśnej prowadzi całokształt spraw związanych z planowaniem, organizacją, koordynacją i nadzorem prac w zakresie selekcji i nasiennictwa, szkółkarstwa, hodowli lasu, ochrony lasu (w tym ochrony przeciwpożarowej), ochrony przyrody i zagospodarowania turystycznego, łowiectwa oraz innych działów zagospodarowania lasu, urządzania lasu, użytkowania lasu . Dział ten prowadzi również sprawy związane ze stanem posiadania i ewidencją gruntów oraz udostępnianiem lasu, a także przygotowuje i obsługuje merytoryczne narady nadleśniczego z kierownikami działów i leśniczymi.

Leśnictwa są podstawową jednostką terenową w nadleśnictwie, w której bezpośrednio prowadzona jest gospodarka leśna. Leśnictwem kieruje leśniczy.

Stanowisko do spraw kontroli zajmowane jest w nadleśnictwie przez dwóch inżynierów nadzoru. Inżynier nadzoru kontroluje prawidłowość wykonywania czynności gospodarczych w nadleśnictwie oraz zadania wynikające z ochrony mienia i udostępniania lasu. Wydaje zalecenia w zakresie ustalonym przez nadleśniczego i ściśle współpracuje z zastępcą nadleśniczego poprzez wzajemne konsultacje, zgłaszanie uwag i propozycji.

Główny Księgowy wykonuje zadania i ponosi odpowiedzialność w zakresie księgowości, finansów, planowania finansowo-ekonomicznego, analiz, sprawozdawczości, a także organizuje i sprawuje kontrolę wewnętrzną, dokumentów finansowo-księgowych. Główny księgowy kieruje działem finansowo-księgowym.

Dział Administracyjno-Gospodarczy zajmuje się całokształtem spraw związanych z pełną obsługą administracyjną nadleśnictwa, administrowaniem nieruchomościami, sporządzeniem i realizacją planów budowy i zakupu środków trwałych oraz planem remontów w zakresie infrastruktury. Działem tym kieruje sekretarz.

Stanowisko do  spraw pracowniczych podlega bezpośrednio nadleśniczemu. Pracownik prowadzi całokształt spraw kadrowych w nadleśnictwie.

Stanowisko do spraw handlu drewnem podlega bezpośrednio zastępcy nadleśniczego. Pracownik prowadzi całokształt prac związanych ze sprzedażą drewna i użytków ubocznych.

Posterunek Straży Leśnej jest komórką organizacyjną przy nadleśnictwie , powołaną do zwalczania przestępstw i wykroczeń z zakresu szkodnictwa leśnego oraz wykonywaniem innych zadań związanych z ochroną mienia Skarbu Państwa, będącego w zarządzie nadleśnictwa. Posterunkiem kieruje Komendant, podległy bezpośrednio nadleśniczemu. Skład osobowy posterunku stanowi jeden strażnik, bezpośrednio podległy komendantowi posterunku.


Polecane artykuły Polecane artykuły

Powrót

Zasoby leśne

Zasoby leśne

Zasięg terytorialny Nadleśnictwa Wipsowo wynosi 728,86 km2. Powierzchnia ogólna Nadleśnictwa, w dniu 01 stycznia 2013 roku, wynosi 22.094,05 ha, w tym grunty leśne 20.179,62 ha, grunty związane z gospodarką leśną 563,46 ha. Uwzględniając powierzchnię lasów niepaństwowych lesistość w zasięgu administracyjnym nadleśnictwa wynosi 29,6%. Średni wiek drzewostanów wynosi 53 lata.

Typ siedliskowy lasu

Siedliska lasowe na terenie Nadleśnictwa Wipsowo stanowią 73,8% całego udziału, dominującym typem siedliska jest Lśw. Siedliska borowe stanowią 21,6%.

Udział miąższościowy gatunków panujących 

Głównymi gatunkami drzew na terenie nadleśnictwa są gatunki iglaste, z dominującym udziałem sosny, modrzewia i świerka. Coraz większy udział zaczynają stanowić gatunki drzew liściastych, szczególnie gatunki takie jak: brzoza, dąb, olsza. 

Produkcyjność gatunków lasotwórczych

Klimat pojezierny przejściowy z zauważalnym wpływem klimatu kontynentalnego sprawia, iż na terenie naszego nadleśnictwa gatunki drzew iglastych charakteryzują się dużym przyrostem miąższości oraz wysoką jakością hodowlaną. Dominującym gatunkiem jest świerk, sosna i modrzew. Wśród gatunków liściastych największym przyrostem odznaczają się gatunki drzew szybko rosnących (brzoza, topola) oraz grab.

Udział drzewostanów w klasach wieku

Średni wiek drzewostanów w Nadleśnictwie Wipsowo wynosi 53 lata. W lasach nadleśnictwa Wipsowo zauważalny jest korzystny trend zrównywania się udziału poszczególnych klas wieku. Na uwagę zasługuje również zwiększanie się powierzchni lasów w najstarszej klasie wieku (+160 lat).