Wydawca treści Wydawca treści

ORGANIZACJA NADLEŚNICTWA

Nadleśnictwo jest podstawową, samodzielną jednostką organizacyjną Lasów Państwowych działającą na podstawie ustawy o lasach. Podlega Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, która prowadzi nadzór i koordynuje działania na swoim terenie. Nadleśnictwa dzielą się na leśnictwa.

Nadleśniczy jednoosobowo kieruje nadleśnictwem, ponosi za nie odpowiedzialność i reprezentuje je na zewnątrz.

Zastępca Nadleśniczego odpowiada za całokształt strefy produkcyjnej w nadleśnictwie, kieruje Działem Gospodarki Leśnej i pracą leśniczych.

Dział Gospodarki Leśnej prowadzi całokształt spraw związanych z planowaniem, organizacją, koordynacją i nadzorem prac w zakresie selekcji i nasiennictwa, szkółkarstwa, hodowli lasu, ochrony lasu (w tym ochrony przeciwpożarowej), ochrony przyrody i zagospodarowania turystycznego, łowiectwa oraz innych działów zagospodarowania lasu, urządzania lasu, użytkowania lasu . Dział ten prowadzi również sprawy związane ze stanem posiadania i ewidencją gruntów oraz udostępnianiem lasu, a także przygotowuje i obsługuje merytoryczne narady nadleśniczego z kierownikami działów i leśniczymi.

Leśnictwa są podstawową jednostką terenową w nadleśnictwie, w której bezpośrednio prowadzona jest gospodarka leśna. Leśnictwem kieruje leśniczy.

Stanowisko do spraw kontroli zajmowane jest w nadleśnictwie przez dwóch inżynierów nadzoru. Inżynier nadzoru kontroluje prawidłowość wykonywania czynności gospodarczych w nadleśnictwie oraz zadania wynikające z ochrony mienia i udostępniania lasu. Wydaje zalecenia w zakresie ustalonym przez nadleśniczego i ściśle współpracuje z zastępcą nadleśniczego poprzez wzajemne konsultacje, zgłaszanie uwag i propozycji.

Główny Księgowy wykonuje zadania i ponosi odpowiedzialność w zakresie księgowości, finansów, planowania finansowo-ekonomicznego, analiz, sprawozdawczości, a także organizuje i sprawuje kontrolę wewnętrzną, dokumentów finansowo-księgowych. Główny księgowy kieruje działem finansowo-księgowym.

Dział Administracyjno-Gospodarczy zajmuje się całokształtem spraw związanych z pełną obsługą administracyjną nadleśnictwa, administrowaniem nieruchomościami, sporządzeniem i realizacją planów budowy i zakupu środków trwałych oraz planem remontów w zakresie infrastruktury. Działem tym kieruje sekretarz.

Stanowisko do  spraw pracowniczych podlega bezpośrednio nadleśniczemu. Pracownik prowadzi całokształt spraw kadrowych w nadleśnictwie.

Stanowisko do spraw handlu drewnem podlega bezpośrednio zastępcy nadleśniczego. Pracownik prowadzi całokształt prac związanych ze sprzedażą drewna i użytków ubocznych.

Posterunek Straży Leśnej jest komórką organizacyjną przy nadleśnictwie , powołaną do zwalczania przestępstw i wykroczeń z zakresu szkodnictwa leśnego oraz wykonywaniem innych zadań związanych z ochroną mienia Skarbu Państwa, będącego w zarządzie nadleśnictwa. Posterunkiem kieruje Komendant, podległy bezpośrednio nadleśniczemu. Skład osobowy posterunku stanowi jeden strażnik, bezpośrednio podległy komendantowi posterunku.


Polecane artykuły Polecane artykuły

Powrót

Lasy Nadleśnictwa

Lasy Nadleśnictwa

Obszar Nadleśnictwa Wipsowo, wykazuje bardzo urozmaicony charakter właściwy terenom morenowym z dużą ilością jezior oraz malowniczo prezentującymi się wzniesieniami.

Ukształtowanie terenu
Geologicznie teren Nadleśnictwa został ukształtowany w wyniku ostatniego zlodowacenia bałtyckiego. Charakteryzuje się typową rzeźbą młodoglacjalną reprezentowaną przez pagórki moreny czołowej i dennej, pola sandrowe i liczne pola po martwym lodzie wypełnione obecnie wodami jezior. Wzniesienia wahają się w granicach od 101 do 220 m n.p.m., przeważają tereny lekko sfalowane.
Nadleśnictwo Wipsowo charakteryzuje się dużą ilością jezior oraz malowniczymi wzniesieniami
 
Klimat naszych lasów
Klimat tego obszaru można scharakteryzować jako pojezierny z cechami przejściowymi pomiędzy klimatem kontynentalnym a klimatem morskim dość zmiennym, w poszczególnych latach występują znaczne wahania amplitud temperatur i opadów w tych samych miesiącach. Często występują ekstremalne zjawiska pogodowe.
 
Fauna i flora lasów
Na terenie naszego nadleśnictwa występuje wiele chronionych gatunków roślin i zwierząt. Do najciekawszych przedstawicieli fauny możemy zaliczyć: cisa będącego najstarszym osobnikiem płci żeńskiej (wiek szacowany na ok. 400 lat) czy chamedafne północną niezwykle rzadką roślinę w naszym kraju będącą reliktem polodowcowym. Spośród chronionych zwierząt na naszym terenie możemy spotkać: żółwia błotnego, żmiję zygzakowatą, orlika krzykliwego, rybołowa, bielika, trzmielojada, puchacza, sowę uszatą, bociana czarnego, bobra europejskiego.   
 
Ochrona przyrody w lasach
Zachowanie, ochrona i odpowiednie wzbogacenie leśnej różnorodności biologicznej w nadleśnictwie odbywa się poprzez tworzenie obszarów objętych prawną ochroną przyrody, wyróżniamy tu lasy ochronne
Na terenie nadleśnictwa występują również obszary chronionego krajobrazu (11542,34 ha), obszary „Natura 2000" (15,28 ha) oraz rezerwaty przyrody (21,82 ha)
 
Podział naszych lasów
 Lasy nadleśnictwa podzielone są na 3 obręby leśne oraz 15 leśnictw:
Obręb leśny Purda Leśna – leśnictwa: Kobułty, Leszno, Bartołty, Cisy, Nerwik
Obręb leśny Sadłowo – leśnictwa: Tumiany, Kekity, Zagajnik, Radostowo, Sadłowo
Obręb leśny Wipsowo – leśnictwa: Wipsur, Lamkowo, Maruny, Ramsowo, Zalesie