Zasoby leśne

Zasięg terytorialny Nadleśnictwa Wipsowo wynosi 728,86 km2. Powierzchnia ogólna Nadleśnictwa, w dniu 01 stycznia 2013 roku, wynosi 22.094,05 ha, w tym grunty leśne 20.179,62 ha, grunty związane z gospodarką leśną 563,46 ha. Uwzględniając powierzchnię lasów niepaństwowych lesistość w zasięgu administracyjnym nadleśnictwa wynosi 29,6%. Średni wiek drzewostanów wynosi 53 lata.

Hodowla lasu

Podstawowym zadaniem hodowli lasu jest zachowanie i wzbogacanie lasów istniejących (odnawianie) oraz tworzenie nowych (zalesianie), z respektowaniem warunków przyrodniczych i procesów naturalnych.Podstawowym zadaniem hodowli lasu jest zachowanie i wzbogacanie lasów istniejących (odnawianie) oraz tworzenie nowych (zalesianie), z respektowaniem warunków przyrodniczych i procesów naturalnych.

Ochrona lasu

Zagrożenia dla lasów podzielone zostały na trzy grupy: 1. biotyczne (np. szkodliwe owady, grzyby patogeniczne, ssaki roślinożerne); 2. abiotyczne – ekstremalne zjawiska atmosferyczne (np. silne wiatry, śnieg, ulewne deszcze, wysokie i niskie temperatury); 3. antropogeniczne – wywołane przez człowieka (np. pożary, zanieczyszczenia przemysłowe, zaśmiecanie lasu).

Użytkowanie lasu

Użytkowanie lasu to korzystanie z jego zasobów – pozyskanie drewna, zbiór płodów runa leśnego, zbiór roślin lub ich części na potrzeby przemysłu farmaceutycznego, pozyskanie choinek, eksploatacja kopalin i wiele innych. Leśnicy umożliwiają społeczeństwu korzystanie z darów lasu, ale w sposób zapewniający mu trwałość.

Urządzanie lasu

Gospodarka leśna w Lasach Państwowych prowadzona jest na podstawie planów urządzenia lasu, sporządzanych dla nadleśnictw na 10 lat. Wykonują je dla Lasów Państwowych specjalistyczne jednostki, m.in. Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej (BULiGL). Plany urządzenia lasu, po konsultacjach z udziałem społeczeństwa, są zatwierdzane decyzją Ministra Środowiska.

Łowiectwo

Łowiectwo harmonijnie łączy ochronę przyrody ojczystej z polowaniem. Jest to dziedzina życia społecznego, która od wieków posiada walory kulturotwórcze, wychowawcze, rekreacyjne oraz gospodarcze.

Certyfikaty

RDLP w Olsztynie posiada dwa najważniejsze certyfikaty przyznawane gospodarce leśnej: FSC oraz PEFC.

Nadzór nad lasami niepaństwowymi

Lasy prywatne stanowią ok. 17 proc. lasów w Polsce. Ponad 70 proc. starostw powierza prowadzenie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach prywatnych leśnikom z Lasów Państwowych.