Wydawca treści Wydawca treści

Nadzór nad lasami niepaństwowymi

Lasy prywatne stanowią ok. 17 proc. lasów w Polsce. Ponad 70 proc. starostw powierza prowadzenie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach prywatnych leśnikom z Lasów Państwowych.

Nadleśnictwo Wipsowo, w myśl porozumienia podpisanego ze Starostą Olsztyńskim , sprawuje nadzór nad:

ogółem powierzchnia lasów nadzorowanych   -  1368 ha

w tym: - lasy osób fizycznych                           - 1242 ha

              - lasy spółdzielni                                  - 5 ha

              - lasy pozostałych osób prawnych      - 121 ha

 

Lasy objęte nadzorem znajdują się na terenie 7 gmin i 79 wsi.

Bezpośredni nadzór sprawują leśniczowie.

Drewno pozyskiwane w lasach niepaństwowych podlega ocechowaniu i klasyfikacji zgodnie z normą KJW oraz naniesieniu płytki z numerem w kolorze niebieskim.