Wydawca treści Wydawca treści

Łowiectwo

Łowiectwo harmonijnie łączy ochronę przyrody ojczystej z polowaniem. Jest to dziedzina życia społecznego, która od wieków posiada walory kulturotwórcze, wychowawcze, rekreacyjne oraz gospodarcze.

 

 
Łowiectwo w Polsce regulowane jest przez ustawę z 13 października 1995 r. „Prawo łowieckie", na tej podstawie został wypracowany nasz rodzimy model łowiectwa, przyjmujący zasadę nadrzędności ochrony i hodowli zwierząt łownych nad ich eksploatacją. Narzuca ona niekomercyjny charakter łowiectwa, gdzie całość dziko żyjącej zwierzyny należy do Skarbu Państwa, a działalność myśliwych opiera się na społecznym zaangażowaniu członków PZŁ zrzeszonych w kołach łowieckich, prowadzących gospodarkę łowiecką w dzierżawionych obwodach. Każdy nowo przyjmowany myśliwy w poczet członków PZŁ obligatoryjnie zobowiązany jest do odbycia rocznego stażu podczas, którego poznaje zasady gospodarki łowieckiej oraz odbycia kursu z wiedzy łowieckiej prowadzonego przez odpowiednio do tego przygotowanych instruktorów zakończonego egzaminem teoretycznym i praktycznym. 
Fauna leśna na naszym terenie jest wyjątkowo bogata
 
Nadleśnictwo Wipsowo należy do II Rejonu Hodowlanego zwierzyny płowej zwanego Wipsur. Fauna leśna na naszym terenie jest wyjątkowo bogata. Corocznie przeprowadzana inwentaryzacja zwierzyny wykazuje stany (na 10.03.2013 r.)
 
zwierzyna gruba:
 
łosie – 30 szt.
jelenie – 926 szt.
daniel – 148 szt.
sarny – 2256 szt.
dziki – 1245 szt.
 
Zwierzyna drobna bytująca na terenie naszego nadleśnictwa to:
lisy, jenoty, borsuki, kuny (tumak i kamionka), norki amerykańskie, tchórze, szopy pracze, zające szaraki. 
 
Wśród zwierząt chronionych od pewnego czasu zauważalna jest obecność wilków, których w 2013 roku stwierdzono 12 szt. oraz bobry i wydry.
 
Kierując się ramowymi wytycznymi w sprawie łowieckiego zagospodarowania rejonów hodowlanych, nadleśnictwo, w swoich działaniach zmierza do utrzymania stanów zwierzyny na poziomie umożliwiającym osiągniecie celów hodowlanych oraz ograniczenia szkód od zwierzyny poprzez chemiczne i mechaniczne zabezpieczanie upraw, grodzenie domieszek dębowych, jesionowych i cennych iglastych na żyznych siedliskach.