Wydawca treści Wydawca treści

Lasy Nadleśnictwa

Obszar Nadleśnictwa Wipsowo, wykazuje bardzo urozmaicony charakter właściwy terenom morenowym z dużą ilością jezior oraz malowniczo prezentującymi się wzniesieniami.

Ukształtowanie terenu
Geologicznie teren Nadleśnictwa został ukształtowany w wyniku ostatniego zlodowacenia bałtyckiego. Charakteryzuje się typową rzeźbą młodoglacjalną reprezentowaną przez pagórki moreny czołowej i dennej, pola sandrowe i liczne pola po martwym lodzie wypełnione obecnie wodami jezior. Wzniesienia wahają się w granicach od 101 do 220 m n.p.m., przeważają tereny lekko sfalowane.
Nadleśnictwo Wipsowo charakteryzuje się dużą ilością jezior oraz malowniczymi wzniesieniami
 
Klimat naszych lasów
Klimat tego obszaru można scharakteryzować jako pojezierny z cechami przejściowymi pomiędzy klimatem kontynentalnym a klimatem morskim dość zmiennym, w poszczególnych latach występują znaczne wahania amplitud temperatur i opadów w tych samych miesiącach. Często występują ekstremalne zjawiska pogodowe.
 
Fauna i flora lasów
Na terenie naszego nadleśnictwa występuje wiele chronionych gatunków roślin i zwierząt. Do najciekawszych przedstawicieli fauny możemy zaliczyć: cisa będącego najstarszym osobnikiem płci żeńskiej (wiek szacowany na ok. 400 lat) czy chamedafne północną niezwykle rzadką roślinę w naszym kraju będącą reliktem polodowcowym. Spośród chronionych zwierząt na naszym terenie możemy spotkać: żółwia błotnego, żmiję zygzakowatą, orlika krzykliwego, rybołowa, bielika, trzmielojada, puchacza, sowę uszatą, bociana czarnego, bobra europejskiego.   
 
Ochrona przyrody w lasach
Zachowanie, ochrona i odpowiednie wzbogacenie leśnej różnorodności biologicznej w nadleśnictwie odbywa się poprzez tworzenie obszarów objętych prawną ochroną przyrody, wyróżniamy tu lasy ochronne
Na terenie nadleśnictwa występują również obszary chronionego krajobrazu (11542,34 ha), obszary „Natura 2000" (15,28 ha) oraz rezerwaty przyrody (21,82 ha)
 
Podział naszych lasów
 Lasy nadleśnictwa podzielone są na 3 obręby leśne oraz 15 leśnictw:
Obręb leśny Purda Leśna – leśnictwa: Kobułty, Leszno, Bartołty, Cisy, Nerwik
Obręb leśny Sadłowo – leśnictwa: Tumiany, Kekity, Zagajnik, Radostowo, Sadłowo
Obręb leśny Wipsowo – leśnictwa: Wipsur, Lamkowo, Maruny, Ramsowo, Zalesie