Asset Publisher Asset Publisher

LASY O SZCZEGÓLNYCH WALORACH PRZYRODNICZYCH

Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych (HCVF) oraz powierzchnie referencyjne

 

Zarządzenie Nr 24 Dyrektora RDLP w Olsztynie z 2008 w sprawie procedury wyznaczania i konsultacji społecznych lasów o szczególnych walorach przyrodniczych HCVF zgodnie ze standardami FSC adaptowanymi do warunków polskich

Treść zarządzenia do pobrania poniżej [Zał. 1]

 

Protokół (wraz z listą obecności) ze spotkania - konsultacji społecznych wyznaczonych HCVF na terenie RDLP w Olsztynie oraz w Nadleśnictwie Wipsowo

Załączniki do pobrania poniżej [Zał. 2; Zał. 3; Zał. 3A]

 

Procedury dotyczące pozostawiania martwego drewna w lesie na terenie RDLP Olsztyn

Załącznik do pobrania poniżej [Zał. 4]

 

Zestawienie powierzchni lasów o szczególnych walorach przyrodniczych HCVF (High Conservation Value Forests) wyznaczonych zgodnie z Kryteriami wyznaczania lasów o szczególnych walorach przyrodniczych

Załącznik do pobrania poniżej [Zał. 5]

 

Powierzchnie referencyjne - obszary o szczególnych walorach przyrodniczych ze względu na zachowanie różnorodności przyrodniczej (ostoje różnorodności biologicznej)

Załącznik do pobrania poniżej [Zał. 6]

 

Powierzchnie  lasów  ( mapy) o szczególnych walorach przyrodniczych wg kryteriów HCVF - FSC

Załącznik do pobrania poniżej [Zał. 7]

 

Gospodarowanie w lasach HCVF oraz zestawienie propozycji definicji dla poszczególnych kategorii szczególnych wartości lasów.

Załącznik do pobrania poniżej [Zał. 8]

 

 

 

Osoby wyznaczone do kontaktu w sprawie wyznaczanych obszarów:

Łukasz Ferschke : e-mail: Lukasz.ferschke@olsztyn.lasy.gov.pl , tel. (089) 514 52 12


Asset Publisher Asset Publisher

Back

hodowla lasu

hodowla lasu

Podstawowym zadaniem hodowli lasu jest zachowanie i wzbogacanie lasów istniejących (odnawianie) oraz tworzenie nowych (zalesianie), z respektowaniem warunków przyrodniczych i procesów naturalnych.Podstawowym zadaniem hodowli lasu jest zachowanie i wzbogacanie lasów istniejących (odnawianie) oraz tworzenie nowych (zalesianie), z respektowaniem warunków przyrodniczych i procesów naturalnych.

Hodowla lasu korzysta z dorobku nauk przyrodniczych, m.in. klimatologii, gleboznawstwa, botaniki czy fizjologii roślin. W pracach hodowlanych leśnicy dążą do dostosowania składu gatunkowego lasu do siedliska. Dzięki temu las jest bardziej odporny na zagrożenia.

Las, jeśli nie powstał w sposób naturalny, jest sadzony przez leśników. Sadzonki hoduje się w szkółkach. Uprawy są poddawane zabiegom pielęgnacyjnym i ochronnym. Mają one stworzyć optymalne warunki wzrostu dla drzew najbardziej pożądanych w składzie gatunkowym rosnącego drzewostanu. Ostatnim elementem hodowli jest wycinka drzew dojrzałych, tak aby możliwe było odnowienie lasu, w sposób optymalny dla wymagań rosnących gatunków drzew.

W Nadleśnictwie Wipsowo odnowienia obejmują rocznie ok. 170 ha. Bierzemy także udział w programie zwiększenia lesistości poprzez sporządzanie planów zalesieniowych dla prywatnych właścicieli gruntów rolnych - z każdym rokiem zalesiają oni coraz większe tereny.

Odnowienia można podzielić na odnowienia sztuczne, czyli sadzenie sadzonek lub wysiewanie nasion przez człowieka, oraz odnowienia naturalne, czyli zjawisko samoistnego powstania młodego pokolenia drzew pod okapem drzewostanu lub w jego sąsiedztwie.

Odnowienia naturalne w lasach zagospodarowanych nie przebiegają zazwyczaj żywiołowo, lecz są kierowane przez człowieka. Prace polegają na spulchnieniu gleby pod okapem drzewostanu w roku, w którym spodziewany jest duży urodzaj nasion, oraz rozluźnieniu drzew, tak by do dnia lasu dochodziła odpowiednia ilość światła.

W Nadleśnictwie Wipsowo odnowienia obejmują rocznie ok. 170ha w tym naturalne ok. 20 ha.

Corocznie  Nadleśnictwo Wipsowo pielęgnuje ok. 540 ha gleby w uprawach leśnych. Polega to na wykaszaniu chwastów wśród drzewek. Równocześnie wykonuje się cięcia pielęgnacyjne, które w zależności od wieku drzewostanu mają inny charakter i noszą inną nazwę: czyszczenia wczesne w okresie uprawy, czyszczenia późne w okresie młodnika, trzebieże wczesne w okresie dojrzewania drzewostanu oraz trzebieże późne w okresie dojrzałości drzewostanu.

Czyszczenia wczesne wykonujemy corocznie na obszarze 220 ha, czyszczenia późne - 250 ha

Następną czynnością jest wprowadzanie sadzonek gatunków drzew i krzewów, które mogą stworzyć dolne warstwy drzewostanu, tzw. podszytu. Podszyt sadzony jest na siedliskach ubogich, gdzie z powodu niedoboru związków pokarmowych lub wody gatunki drzewiaste mają niewielką szansę wytworzenia dolnego piętra drzewostanu.