Wydawca treści Wydawca treści

Biwakowanie

Czy mogę rozpalić ognisko w lesie, czy mogę zebrać leżący w lesie chrust, czy mogę rozbić w lesie namiot - odpowiedzi na te i inne pytania.

Czy mogę rozpalić ognisko w lesie?

Zgodnie z artykułem 30 Ustawy o lasach na terenach leśnych, śródleśnych oraz w odległości do 100 metrów od granicy lasu nie wolno rozniecać ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lasu lub nadleśniczego. Stałe miejsca, gdzie wolno rozpalać ogniska wyznacza nadleśniczy poprzez „techniczne zagospodarowanie lasu w celach turystyczno-wypoczynkowych": np. przy miejscach biwakowania, obiektach turystycznych i edukacyjnych, stanicach turystycznych i harcerskich. Stałe miejsca są naniesione na mapy, którymi posługują się osoby monitorujące zagrożenie pożarowe lasu.

Nadleśniczy może wydać także czasowe, pisemne  pozwolenie na rozpalenie ogniska. Określa wtedy dokładne miejsce rozpalenia ogniska, sposób jego zabezpieczenia i osobę odpowiedzialną. Nie można zatem samowolnie rozpalać ogniska w lesie i jego pobliżu, np. nad jeziorem czy rzeką.

Jak znaleźć miejsce na ognisko?

Aby znaleźć miejsce na ognisko, najlepiej skorzystać z bazy turystycznej przygotowanej przez każde nadleśnictwo. Informacje o bazie i miejscach wyznaczonych na rozpalanie ognisk można zdobyć korzystając ze strony internetowej nadleśnictwa lub po prostu kontaktując się telefonicznie lub osobiście z pracownikami nadleśnictwa.

To najlepszy sposób na bezpieczne i zgodne z prawem zorganizowanie ogniska. Naturalnie można korzystać także z oferty ośrodków wypoczynkowych i kwater agroturystycznych, które mają już wyznaczone stałe miejsca palenia ognisk na terenach leśnych.

Jak zabezpieczyć ognisko?

Sposób zabezpieczenia ogniska określa nadleśniczy, wydając pisemną zgodę na jego rozpalenie. Najczęściej polega to na usunięciu ściółki leśnej i na odsłonięciu pasa gleby mineralnej wokół ogniska. Można dodatkowo obłożyć ognisko kamieniami, co zapobiega rozsunięciu się palonego materiału. Nie można go rozpalać bliżej niż 6 metrów od stojących drzew, a wysokość płomienia nie może przekraczać 2 metrów. Przy ognisku należy mieć sprzęt do natychmiastowego ugaszenia ognia oraz sprawny środek łączności. Po wypaleniu się ogniska należy je dokładnie zalać wodą i zasypać piaskiem oraz sprawdzić czy nie ma nadal tlących się głowni.

Czy mogę zebrać na ognisko leżący w lesie chrust?

Każde drewno pochodzące z lasu podlega ewidencji i zasadom sprzedaży ustalonym w nadleśnictwie zarządzeniem nadleśniczego. Nie można samodzielnie zbierać chrustu czy gałęzi na ognisko. Jest to wykroczenie. Nie warto narażać się na kłopoty. Należy zwrócić się do właściwego terytorialnie leśniczego, który ustali zasady zaopatrzenia się w drewno niezbędne do przygotowania ogniska.

Czy mogę rozbić w lesie namiot?

Biwakowanie w lesie jest możliwe w miejscach wyznaczonych, a poza nimi jest prawnie zabronione. Rozbicie namiotu bez zezwolenia naraża nas na wiele niebezpieczeństw oraz na karę przewidzianą w kodeksie wykroczeń. Aby rozbić namiot w lesie należy skorzystać z bazy turystycznej, a informacje na jej temat znajdziecie w każdym nadleśnictwie. Warto także zaplanować sobie biwak wcześniej korzystając z portalu stworzonego dla turystów przez leśników: www.czaswlas.pl. Oprócz informacji na temat ognisk znajdziecie tam wszystko, czego potrzebuje w praktyce leśny turysta. Klikajcie po wiedzę!


Polecane artykuły Polecane artykuły

Powrót

Lasy Nadleśnictwa

Lasy Nadleśnictwa

Obszar Nadleśnictwa Wipsowo, wykazuje bardzo urozmaicony charakter właściwy terenom morenowym z dużą ilością jezior oraz malowniczo prezentującymi się wzniesieniami.

Ukształtowanie terenu
Geologicznie teren Nadleśnictwa został ukształtowany w wyniku ostatniego zlodowacenia bałtyckiego. Charakteryzuje się typową rzeźbą młodoglacjalną reprezentowaną przez pagórki moreny czołowej i dennej, pola sandrowe i liczne pola po martwym lodzie wypełnione obecnie wodami jezior. Wzniesienia wahają się w granicach od 101 do 220 m n.p.m., przeważają tereny lekko sfalowane.
Nadleśnictwo Wipsowo charakteryzuje się dużą ilością jezior oraz malowniczymi wzniesieniami
 
Klimat naszych lasów
Klimat tego obszaru można scharakteryzować jako pojezierny z cechami przejściowymi pomiędzy klimatem kontynentalnym a klimatem morskim dość zmiennym, w poszczególnych latach występują znaczne wahania amplitud temperatur i opadów w tych samych miesiącach. Często występują ekstremalne zjawiska pogodowe.
 
Fauna i flora lasów
Na terenie naszego nadleśnictwa występuje wiele chronionych gatunków roślin i zwierząt. Do najciekawszych przedstawicieli fauny możemy zaliczyć: cisa będącego najstarszym osobnikiem płci żeńskiej (wiek szacowany na ok. 400 lat) czy chamedafne północną niezwykle rzadką roślinę w naszym kraju będącą reliktem polodowcowym. Spośród chronionych zwierząt na naszym terenie możemy spotkać: żółwia błotnego, żmiję zygzakowatą, orlika krzykliwego, rybołowa, bielika, trzmielojada, puchacza, sowę uszatą, bociana czarnego, bobra europejskiego.   
 
Ochrona przyrody w lasach
Zachowanie, ochrona i odpowiednie wzbogacenie leśnej różnorodności biologicznej w nadleśnictwie odbywa się poprzez tworzenie obszarów objętych prawną ochroną przyrody, wyróżniamy tu lasy ochronne
Na terenie nadleśnictwa występują również obszary chronionego krajobrazu (11542,34 ha), obszary „Natura 2000" (15,28 ha) oraz rezerwaty przyrody (21,82 ha)
 
Podział naszych lasów
 Lasy nadleśnictwa podzielone są na 3 obręby leśne oraz 15 leśnictw:
Obręb leśny Purda Leśna – leśnictwa: Kobułty, Leszno, Bartołty, Cisy, Nerwik
Obręb leśny Sadłowo – leśnictwa: Tumiany, Kekity, Zagajnik, Radostowo, Sadłowo
Obręb leśny Wipsowo – leśnictwa: Wipsur, Lamkowo, Maruny, Ramsowo, Zalesie